TourSA

8 Days Kilimanjaro Trek - Marangu Route [NAMK] Prices

Present
1. Annual01-Jan-14 To 31-Dec-14
Future

TBA = To be announced

Rate Description Currency Period 1 13
8 Day Kilimanjaro Trek - Marangu Route- Accommodated
NAMK : Per person sharing
ZAR Present 10550.00
Future TBA
8 Day Kilimanjaro Trek - Marangu Route- Accommodated
NAMK : Per single person
ZAR Present 11562.50
Future TBA
Activity Package
Activity Package: Per single person
ZAR Present 7350.00
Future TBA
Green Seat
Green Seat: Per single person
ZAR Present 40.00
Future TBA